Likvidnost podjetja je mogoče izboljšati s pomočjo prodaje terjatev

Vas zanima, kako si zagotoviti likvidnost podjetja s pomočjo prodaje terjatev? V kolikor je vaš odgovor pritrdilen, vas vabimo k branju tega zapisa.

Likvidnost podjetja je mogoče izboljšati s pomočjo prodaje terjatev

likvidnost-podjetja-prodaja-terjatev-odkup-terjatev

Nemoten denarni tok je izjemno pomemben za uspešno in stabilno delovanje vsakega podjetja. Kljub temu, da lahko podjetje  v računovodskih izkazih prikaže celotno sliko uspešnega poslovanja, kar pomeni, da izkazuje visoke dohodke in dobiček, je podjetje lahko v finančnih težavah. Veliko podjetij ima namreč svoj dobiček v neizterjanih terjatvah.

V kolikor vas zanima več o likvidnosti podjetja, vas vabimo k branju prispevka “Izboljšanje ikvidnosti podjetij”.

Likvidnost podjetja je mogoče doseči s pametnim upravljanjem likvidnosti. Da bi bolje razumeli likvidnost podjetja, je na tem mestu potrebno razložiti kaj pomeni likvidnost in kaj so likvidnostna sredstva.

Likvidnost podjetja lahko imenujemo tudi kratkoročna plačilna sposobnost, kar pomeni zmožnost poravnave vseh obveznosti v določenem časovnem obdobju. Medtem, ko lahko likvidnostna sredstva razložimo na način, da gre za vsa sredstva, ki jih podjetje poseduje in lahko z njimi takoj poravna najrazličnejše obveznosti.  

Kot že omenjeno, marsikatero podjetje posluje dobro, pa vendar to ne pomeni, da le-ta nimajo težav z ohranjanjem stalne likvidnosti.

Težave z likvidnostjo podjetja nastanejo takrat, kadar podjetje odproda svoje storitve in/ali dobavo blaga svojemu kupcu z odloženim rokom plačila. Kljub temu, da je kupec odličen in njegova bonitetna ocena zelo dobra ter da plačila izvaja v dogovorjenem času, se podjetje lahko sooča s finančno stisko, ki jo prinesejo daljši plačilni roki. 

Čakanje na plačilo (30, 60, 90 ali celo 120 dni) lahko privede do likvidnostnega primanjkljaja.

Do likvidnostnega primanjkljaja lahko pride zato, ker imajo podjetja sama prav tako obveznosti do svojih dobaviteljev, s katerimi pa morda nimajo dogovorjenih ugodnih pogojev oz.dolgih plačilnih rokov, kot so jih odobrili svojim kupcem.

Vsled temu se lahko situacija hitro prevesi v neravnovesje denarnega toka, kar pa posledično privede do likvidnostnega “manjka”.

Podjetje se znajde v finančni situaciji, ko več ne zmore poravnati tekočih obveznosti, zato vam v naslednjem poglavju predstavljamo enega izmed ukrepov za izboljšanje likvidnosti podjetja.

Zakaj prodaja terjatev predstavlja enega izmed pomembnejših ukrepov za izboljšanje likvidnosti podjetja?

prodaja-terjatev-izboljsanje-likvidnosti-podjetja

Odkup terjatev oz. prodaja terjatev predstavlja hitro in zanesljivo obliko financiranja, ki jo ponuja Prva finančna agencija d.o.o.. 

Predstavlja posel, kjer podjetje odproda nezapadle terjatve finančni oz. faktoring hiši v želji, da čim prej pridobi sveža denarna sredstva. Le-ta bodisi uporabi za rast podjetja, prihodnje investicije in popuste pri svojih dobaviteljih.

Pri odkupu terjatev gre praviloma za enkraten dogodek in v sled temu predstavlja kratkoročno obliko financiranja. V kolikor podjetje potrebuje dolgoročno obliko financiranja, se lahko posluži storitve, ki jo imenujemo faktoring. Od odkupa terjatev se razlikuje v tem, da gre za širšo obliko financiranja in da omogoča financiranje enega ali več kupcev ter se izvaja na daljši časovni rok (določen v pogodbi).

Zakaj izbrati storitev odkup terjatev oz. prodaja terjatev?

TAKOJŠNJE IZPLAČILO

Izplačilo nezapadlih terjatev z odloženim rokom plačila (30, 60, 90 ali celo 120 dni).

  • LIKVIDNOST PODJETJA

Podjetje bo likvidno, saj ne bo potrebno čakati na plačilo nezapadlih terjatev z odloženim rokom plačila s strani kupca.

  • NEMOTEN DENARNI TOK

Enostavnejše planiranje in uravnavanje denarnih tokov.

  • NOVA POSLOVNA PRILOŽNOST

S svežim denarnim tokom bo podjetju omogočena rast in prejeta sredstva bodo služila za nadaljnji razvoj podjetja.

  • DOBRA BONITETNA OCENA PODJETJA

Zaradi boljše likvidnosti bo prišlo tudi do izboljšanja vaše bonitetne ocene, napram slabši boniteti v primeru nelikvidnosti, vsled čakanja na plačilo nezapadlih terjatev s strani kupca.

  • BOLJŠI POGOJI POSLOVANJA Z DOBAVITELJI

Likvidnost omogoča pravočasno poravnavanje obveznosti do dobaviteljev in koriščenje popustov (“sconto”); v primeru predčasnih plačil.

  • MANJŠA POTREBA PO ZADOLŽEVANJU

Ne bo potrebe po zadolževanju v bančnih institucijah in ne bo potrebe po dolgotrajnih postopkih odobritve kratkoročnega posojila.

Tekom prispevka smo omenili storitev “odkup terjatev oz. prodaja terjatev”, ki velja za enega izmed ukrepov za izboljšanje likvidnosti podjetij. Čeprav je ukrepov za izboljšanje likvidnosti več, bi prvi ukrep zagotovo moral vsebovati preverbo ocene tveganja (bonitete) obstoječih in bodočih poslovnih partnerjev.