Katere bonitetne informacije vam povedo največ o drugih podjetjih?

V prispevku predstavljamo najpomembnejše bonitetne informacije o tem, ali bo podjetje od lastnega kupca (poslovnega partnerja) plačilo prejelo pravočasno. V kolikor vas zanima katere, vas vabimo k branju.

Katera je najpomembnejša bonitetna informacija, ki izda ali vam bo podjetje plačalo vaše storitve oz. izdelke in v kolikšnem času lahko pričakujete plačilo?

Najpomembnejša bonitetna informacija, ki izda ali vam bo podjetje plačalo vaše storitve oz. izdelke je zagotovo plačilni indeks.

Ob tem izračun za plačilni indeks temelji na podlagi zbranih računov, ki jih interno zbirajo v podatkovnih bazah v nekaterih slovenskih bonitetnih hišah. Ena izmed takšnih je tudi bonitetna hiša Prva bonitetna agencija d.o.o.. Slednja skrbi, da so vse bonitetne informacije ažurne, hitro dostopne ter na voljo na enem mestu – v bonitetni aplikaciji EBONITETE.SI.

V omenjeni aplikaciji je plačilni indeks le približek plačilne discipline subjekta.  Podatki, ki so v podatkovni bazi, zajemajo samo njim dostopne in posredovane plačilne navade in ne zajemajo vseh plačil računov, ki so bili izstavljeni subjektu.

bonitetne-informacije

V kolikor podjetje Prva bonitetna agencija od podjetij prejema informacije za oblikovanje plačilnega indeksa, je ta podatek mogoče kadarkoli preveriti. To je mogoče storiti tako, da se v profilu izbranega subjekta, s klikom na zavihek “Ocena” (t. i. bonitetne ocene subjektov) in nato s klikom na zavihek “Plačilni indeks” preveri:

  • plačilni indeks za zadnjih 12 mesecev,
  • plačilni indeks za zadnjih 6 mesecev,
  • plačilni indeks za zadnje 3 mesece.

placilni-indeks-placilna-nedisciplina-ebonitetesi

Slika: Prikaz plačilnega indeksa glede na 3 različna časovna obdobja

Zgornja slika prikazuje, kakšen je plačilni indeks podjetja. Kot je mogoče jasno razbrati, je v tem primeru plačilni indeks 10 in obarvan zeleno. To pomeni, da je poslovni subjekt, kateri se zaradi odličnih plačilnih navad uvršča v sam vrh odličnih in finančno zanesljivih subjektov. Iz tega razloga je plačilni indeks označen s številko “10”.

Natančneje pa vrednost plačilnega indeksa 10 pomeni, da subjekt plačuje pred valuto. 

ZANIMIVOST:

Plačilna nedisciplina predstavlja pojav v poslovnem okolju in ga poimenujemo kot zamujanje s plačili ter neplačilo obveznosti, ki jih ima podjetje do svojega upnika.

Priporočljivo branje:

Najpomembnejša bonitetna informacija [ki pove ali bo podjetje v prihodnosti propadlo]?

Druga najpomembnejša bonitetna informacij [ki pove ali bo podjetje v prihodnosti propadlo je domneva insolventnosti.

Da bi lahko razložili, kaj pomeni domneva insolventnosti, je naša dolžnost, da najprej razložimo, kaj pomeni insolventnost podjetja. Insolventnost je v 14. Členu zakona “Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanj – ZFPPIPP” definirana kot:

“Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik oziroma dolžnica (v nadaljnjem besedilu: dolžnik):  v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (v nadaljnjem besedilu: trajnejša nelikvidnost), ali  postane dolgoročno plačilno nesposoben (kapitalsko neustrezno).”

Insolventnost pomeni dolgoročno plačilno nesposobnost. Poenostavljeno to pomeni, da podjetje svojih zapadlih obveznosti ne zmore odplačevati na dolgi rok. Insolventnost poimenujemo tudi dolgoročna plačilna nesposobnost.

Kadar pa govorimo o domnevi insolventnosti, pa to glede na ZFPPIPP pomeni, da izpolnjuje enega izmed pogojev za domnevo insolventnosti.

Navajamo enega izmed členov iz ZFPPIPP, ki ga podjetje izpolnjuje, v kolikor ima razglašeno domnevo o insolventnosti. Pri subjektu je podana domneva insolventnosti po 14.členu ZFPPIPP, ker:

  • je, po zadnjih finančnih podatkih, izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv (2. tč. lll. odst. 14. čl. ZFPPIPP). 

Posamezne bonitetne hiše svarila o bonitetnih informacijah oz. svarila o domnevi insolventnosti podjetja predstavljajo na različne načine.

Npr. v aplikaciji EBONITETE.SI je mogoče na profilu podjetja dostopati do kritičnega semaforja. V kritičnem semaforju se lahko poleg ostalih opozoril (npr. blokirano podjetje, davčni neplačnik, črni seznam itd.) preveri ikono “oblačka s strelo”, ki uporabnika opozori, da se  je pri izbranem subjektu pojavila domneva o insolventnosti.

domneva-insolventnosti-ebonitetesi

Slika: Prikaz kritičnega semaforja o domnevi insolventnosti izbranega poslovnega subjekta

Bonitetna informacija, ki pove ali je podjetje blokirano [to pomeni plačilno nesposobno]?

Bonitetna informacija, ki pove ali je podjetje blokirano [to pomeni plačilno nesposobno], se skriva v informaciji, ki razkriva blokado TRR-ja poslovnega subjekta.

Plačilna nesposobnost podjetja pomeni, da podjetje v danem trenutku ni možno poravnati vseh tekočih obveznosti. Kratkoročno plačilno nesposobnost imenujemo tudi nelikvidnost

Negotovi časi in spremljajoča gospodarska kriza zahtevata še večjo previdnost podjetij z njihovimi obstoječimi/bodočimi kupci oz. poslovnimi partnerji.

Poslovanje podjetij se dnevno spreminja in tveganje poslovanja z izbranim kupcem je vse večje. Iz tega razloga je zelo pomembno, da podjejta na dnevni ravni spremljajo svoje kupce oz. njihove bonitetne informacije, ki skrivajo celovito sliko poslovanja podjetja. Mednje poleg že predhodno omenjenih štejemo tudi blokado TRR. 

Blokado TRR je mogoče enostavno preveriti v podatkovnih bazah različnih bonitetnih hišah, dotično pa je blokado TRR izbranega kupca oz. poslovnega partnerja mogoče preveriti v aplikaciji EBONITETE.SI.  

blokada-trr-ebonitetesi

Slika: Prikaz kritičnega semaforja o blokadi TRR izbranega poslovnega subjekta

Blokado TRR je mogoče preveriti tako, da se na profilu podjetja klikne na zavihek “”Hitri pregled”, kjer je v kritičnem semaforju mogoče s pomočjo (rdeče obarvane) ikone, v kateri je narisana zaklenjena ključavnica, takoj prepoznati blokado TRR. Podrobneje pa je mogoče blokade TRR preveriti s klikom na zavihek “Bančni računi”, nadaljnje pa s klikom na “Blokade TRR”. 

V kolikor ima podjetje odprtih več TRR računov in je eden izmed teh blokiran, obstaja velika verjetnost, da bodo v prihodnosti blokirani še preostali.

Priporočljivo branje: 

Katera je druga najpomembnejša bonitetna informacija, ki pove ali je podjetje plačilno nesposobno?

Druga najpomembnejša bonitetna informacija, ki pove ali je podjetje plačilno nesposobno je informacija o FURS neplačnikih.

FURS neplačniki so obravnavani kot davčni zavezanci z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi.

V namene zmanjšanja plačilne nediscipline, Vlada RS mesečno javno objavlja sezname FURS neplačnikov. Namen objave je predvsem krepitev davčne kulture ter izboljšanje plačilne discipline. Dodatno pa povečanje prostovoljnega, pravilnega in pravočasnega obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti.

Slika: Prikaz kritičnega semaforja o davčnem dolgu in/ali status nepredlagatelja obrazca REK-1 izbranega poslovnega subjekta

furs-neplacniki-nepredlagatelji-rek-ebonitetesi

Slika: Furs neplačniki in/ali nepredlagatelji REK obraz

Ob tem pa zavezancem, ki davka zaradi utemeljenih (objektivnih) razlogov niso zmožni plačati, pa obstoječa zakonodaja dopušča možnost odpisa, odloga, obročnega plačevanja. Več o tem si preberite na FURS spletni strani – Seznam nepredlagateljev obračunov REK-1 in neplačnikov davkov FURS.

Več o likvidnostnih težavah podjetja si lahko preberete v prispevku “Likvidnostne težave podjetij in obvladovanje tveganj pri poslovanju”.

Bonitetna informacija, ki pove koliko imajo zaposleni plače (in ali so zadovoljni z delom v tem podjetju)

Bonitetna informacija, ki pove koliko imajo zaposleni plače je podatek o povprečni mesečni plači na zaposlenega. Ob tem je potrebno opozoriti, da je v profilu podjetja v aplikaciji EBONITETE.SI prikazan podatek o bruto povprečni mesečni plači. Do podatka je mogoče dostopati zelo enostavno. Najprej se v iskalniku se poišče izbrano podjetje. Nato se s klikom na zavihek “Hitri pregled” v zadnji vrstici rezultatov poslovanja preveri vrednost povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega.

Bonitetno informacijo, ki pove koliko imajo zaposleni plače v izbranem podjetju, je mogoče preveriti tudi s klikom na zavihek “bilance”. Podatek je mogoče najti pod 8. točko, kjer so objavljeni kazalniki produktivnosti.

V kolikor vas zanima več o bonitetnih informacijah, vas vabimo k branju prispevka “Kaj so bonitetne informacije in kako jih beremo?

Tekom prispevka smo opozorili na pomembnost preverjanja poslovnih partnerjev ter s tem tudi bonitetne informacije, ki jih je potrebno najprej preveriti. To pomeni še preden se podjetje podaja v nov posel z obstoječim ali potencialnim poslovnim partnerjem. Preverba bonitete v aplikaciji EBONITETE.SI ali v kateri drugi bonitetni aplikaciji je ena izmed najpomembnejših opravil v vsakem podjetju, saj boniteta poslovnega partnerja razkriva jasno sliko o tem, ali je poslovni partner finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Viri:
Viri:

1 – Kaj pomeni plačilni indeks na Dober.dan.si

2 – Bonitetne informacije na Limb.si

3 – Likvidnost na Pajek-sp.si

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro