Likvidnostne težave podjetij in obvladovanje tveganj pri poslovanju

Vas zanima, zakaj se v podjetju pojavijo likvidnostne težave in katere rešitve so primerne za ohranjanje likvidnosti podjetja? Vabljeni k branju tega prispevka.

Likvidnostne težave zaradi dolgih plačilnih rokov, zamujanja s plačili ali neplačil s strani kupcev

likvidnostne-tezave-podjetij

Prav vsa podjetja lahko doletijo likvidnostne težave, tudi takšna, ki sicer poslujejo uspešno. Če želimo do potankosti opisati, kaj so likvidnostne težave, je potrebno najprej pojasniti termin “likvidnost”.

Likvidnost podjetja predstavlja kratkoročno plačilno sposobnost podjetja. Zapisano drugače, likvidnost podjetja oz. t.i. kratkoročna plačilna sposobnost pomeni zmožnost poravnave tekočih obveznosti v določenem časovnem okvirju.

Pomeni, da mora podjetje posedovati likvidna sredstva, s katerimi lahko v danem trenutku poravna prav vse obveznosti,

Ohranjanje stalne likvidnosti podjetja ni samoumevno. Zahteva dobro razdelan finančni načrt in natančno vodenje evidenc prihodkov in odhodkov in uspešno manevriranje med njimi.

Vzroki za likvidnostne težave so različni. Zagotovo je eden izmed odmevnejših “dolgi plačilni roki”. Ne glede na to, da ima podjetje odlične kupce, ki svoje obveznosti pravočasno poravnajo, je težava v dolgih plačilnih rokih in stiski, ki jo le-ti prinašajo. Čakanje na plačilo 30, 60, 90 ali celo 120 dni lahko namreč privede do likvidnostnega primanjkljaja.

Do likvidnostnega primanjkljaja pride, ker imajo podjetja na drugi strani sama obveznosti do svojih dobaviteljev, zaposlenih, itd. Težava je v tem, da sama nimajo dogovorjenih tako dobrih plačilnih rokov, kot so jih samo odobrili svojim kupcem.

Tako lahko pride do poslabšanja likvidnosti, kar pa lahko privede celo do izgube zaradi kratkoročne plačilne nesposobnosti. Ta pojav imenujemo tudi likvidnostno tveganje in je opredeljen s strani zakona (ZFPPIPP). Pri tem zakon zapoveduje, da mora družba gospodariti z viri in naložbami tako, da je v vsakem trenutno sposobna poravnati vse zapadle obveznosti.

Poleg dolgih plačilnih rokih dodatne preglavice podjetjem povzročajo zamude s plačili s strani kupcev, pa tudi neplačila. Oba pojava je mogoče strniti v tematiko plačilne nediscipline, ki je v slovenskem poslovnem okolju še zmeraj pereč problem.

Priporočljivo branje:

Spoznajte nasvete za obvladovanje tveganja neplačila kupcev

placilna-nedisciplina

Vsak vstop v posel je tvegan, kar je potrebno vzeti v obzir že na začetku poslovne poti. Tvegan na način, da pri poslovanju s poslovnimi partnerji obstaja določeno tveganje neplačila s strani slednjih.

Tveganj v poslovnem okolju ne smemo zanemariti, spregledati ali podcenjevati. Tematika sama po sebi ni črno bela in s pravilnim ter pravočasnim ukrepanjem lahko poskrbimo, da bo tveganje neplačil obvladljivo.

Možnosti za zmanjšanje in obvladovanje tveganj neplačil (plačilna nedisciplina) je več in prav vsak primer je edinstven in zahteva podrobno obravnavo s strani finančnih strokovnjakov.

Priporočljivo branje:

Zakonski plačilni roki za odpravo plačilne nediscipline

V naslednjem poglavju bomo opisali 3 izmed večih rešitev, s katerimi je mogoče obvladovati tveganje neplačila.

Preverba bonitete podjetja

preverba-bonitetne-ocene-poslovnega-partnerja

Z vstopom v nov posel je priporočljivo, da se podjetje pozanima o poslovanju svojega kupca oz. poslovnega partnerja. To lahko izvede na način, da preveri bonitetno oceno poslovnega partnerja v bonitetni aplikaciji EBONITETE.SI.

S preverbo bonitetne ocene prejme celovit vpogled in s tem tudi oceni tveganje poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem. Preverba podjetju omogoča, da kadarkoli in kjerkoli preveri svoje kupce in se prepriča o tem, ali so njegovi poslovni partnerji označeni kot finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Zavarovanje terjatev

Tveganje neplačil je tveganje le do takrat, ko dejansko pride do neplačila obveznosti. Vsekakor pa previdnost ni odveč, zato se priporoča uvedba preventivnih ukrepov, t.i. zavarovanje terjatev. Omenjena finančna storitev predstavlja eno izmed najbolj zanesljivih oblik zavarovanja premoženja zoper morebitno neplačilo kupcev.

Faktoring

Faktoring predstavlja alternativno obliko financiranja in omogoča financiranje vseh terjatev do enega ali več kupcev (izvaja se na daljše časovno obdobje). Faktoring v svojem bistvu zagotavlja takojšen vir financiranja in v vrsti mednarodnega faktoringa celo zavarovanje pred tveganjem neplačil – zavarovanje terjatev, o čemer smo pisali v prejšnjem poglavju.

Faktoring torej v eni storitvi zajema zgoraj omenjeni storitvi, dodatno pa tudi preverbo bonitetne ocene. Iz tega razloga jo lahko celo označimo za najbolj celovito rešitev za obvladovanje tveganj neplačila.

Poleg faktoringa obstaja tudi njegova sorodna oblika, ki jo imenujemo odkup terjatev. 

Tveganja pri poslovanju s partnerjem s “slabšo” bonitetno oceno

upravljanje-s-tveganji

V kolikor se podjetje podaja v nov posel s poslovnim partnerjem s slabšo bonitetno oceno, se stopnja tveganja za neplačilo izrazito poveča. Poslovanje s takšnim podjetjem je namreč izredno tvegano, saj obstaja možnost nastopa insolventnosti poslovnega partnerja. Pri tem insolventnost pomeni dolgoročno plačilno nesposobnost subjekta.

Dejstvo je, da je tveganje poslovanja prisotno prav vsakem podjetju in temu se ni mogoče v celoti izogniti. Tukaj nastopi proces za upravljanje s tveganji, katerega bi vodstvo podjetja moralo postaviti med najpomembnejše aktivnosti v podjetju. 

Priporočljivo branje:

Podjetje tvega z vsakim novim poslom, a se s preverbo bonitete in s tem ocene tveganja lahko dodatno zavaruje na način, da s pomočjo pridobljenih podatkov o poslovanju kupca oceni tveganje poslovanja z njim. 

Preverba bonitete lahko posredno izboljša likvidnost, saj je plačilna sposobnost podjetja odvisna od plačilne sposobnosti kupca. S tem, ko se preveri poslovanje kupca in njegove plačilne navade, je mogoče tveganja neplačila kupca skoraj v celoti preprečiti.

 

Tekom prispevka smo ugotovili, da je likvidnostne težave mogoče skoraj v celoti preprečiti in omejiti poslovna tveganja. Dodatno pa tudi to, da bi preverba bonitete morala biti prvo in najpomembnejše opravilo še preden podjetje vstopi v nov posel z obstoječim ali bodočim poslovnim partnerjem. 

Viri:

1 – Bonitetne ocene na Večer.com
2 – Likvidnost na Pajek-sp.si
3 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji
5 – E BONITETE.SI na Večer.com
6 – Ocena podjetja na Borzaznanja.net