Zakonski plačilni roki za odpravo plačilne nediscipline

Zakonski plačilni roki so bili določeni kot ukrep za odpravo plačilne nediscipline. Praksa kaže, da je plačilna nedisciplina še vedno globoko zakoreninjena praksa v slovenskem poslovnem okolju. Pa vendar se je pred plačilno nedisciplino mogoče zavarovati in na splošno zmanjšati in omejiti tveganje poslovanja z izbranimi poslovnimi partnerji. V prispevku preverite, kako se je mogoče boriti proti plačilni nedisciplini in ohraniti likvidnost podjetja.

Kako dolgi so zakonski plačilni roki v Sloveniji in zakaj je plačilna nedisciplina pereč problem v poslovnem okolju?

zakonski-placilni-roki

Plačilna nedisciplina je že mnogo let globoko zakoreninjena praska v slovenskem poslovnem okolju.

Posledice le-te pa postajajo v zadnjih letih vse bolj usodne in so z njo povezani temeljni problemi gospodarstva v Sloveniji.

Plačilna nedisciplina se pojavi iz različnih razlogov in negativno vpliva na vse subjekte v verigi poslovanja. V kolikor podjetje, ki je prodalo blago in/ali opravljeno storitev, na plačilo čaka 30, 60, 90 ali več dni, ali pa plačila nikoli ne dobi, samo ni upravičeno do zakasnitve ali neplačila lastnih dobaviteljev.

V veliki so najbolj prizadeta prav mala podjetja kot končni upravičenec do plačila. Njihov finančni položaj namreč ni kratkoročno ali dolgoročno sposoben prenesti večjih motenj v denarnem toku zaradi zakasnitve izplačila ali izpada plačila. Ta položaj jih pogosto pahne v nelikvidnost, insolventnost ali celo v propad.

    Več o tem si preberite v članku “Likvidnostne težave zaradi dolgih plačilnih rokov, zamujanja s plačili ali neplačil s strani kupcev”, “Zakaj je potrebno upoštevati rok za plačilo obveznosti” ter tudi v “Zakonski plačilni roki v Sloveniji: kako dolgi so in kateri so ukrepi za odpravo plačilne nediscipline”.

Plačilni roki v Sloveniji so že v osnovi nesorazmerno dolgi. V te namene obstaja Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljevanju ZPreZP-1), ki ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline. Uporablja se za pogodbe, sklenjene med gospodarskimi subjekti ali med gospodarski subjekti in javnimi organi.

ZPreZP-1 narekuje, da zakonski plačilni roki ne smejo biti daljši od:

  • 60 dni od dneva prejema računa,
  •   60 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve, če račun ni bil prejet ali pa je dan prejema računa sporen,
  • 60 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve, če je dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila storitev opravljena, ali
  • 60 dni od dneva pregleda blaga ali storitve, če je dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve ter je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda.

Izjemoma pa je dogovorjeni rok za plačilo lahko daljši od 60 dni. A le v primeru, če je dolžina roka dogovorjena pisno in tak rok ne pomeni očitno nepravičnega dogovora, ki ga podrobneje opisuje 9.člen Zakona. 

V primeru, da je dolžnik javni organ pa ZPreZP-1 določa drugačen rok plačila, kateri danes ne bo predmet razprave. 

Kako finančna storitev “zavarovanje terjatev” pripomore k obvladovanju tveganj neplačil?

zavarovanje-terjatev

Dolgi plačilni roki podjetjem povzročajo likvidnostne težave. Dolgo čakanje na denar povzroča motnje v denarnem toku podjetij, zaradi česar so podjetja primorana dodatno ukrepati.

Mnoga podjetja se koristijo finančno storitev zavarovanje terjatev, ki jih ščiti pred neplačilom kupcev. Zavarovanje terjatev predstavlja storitev, ki pomeni, da so terjatve do kupcev v tujini zavarovane pred tveganjem neplačila s strani tujega kupca. Obenem je zagotovljeno poplačilo vaših terjatev tudi v primeru, če kupec ne poravna obveznosti in tudi v primeru njegove insolventnosti.

Zavarovanje terjatev velja za najzanesljivejšo obliko zavarovanja premoženja zoper morebitno neplačilo kupca.

Poleg zavarovanja terjatev velja odkup terjatev za priročno kratkoročno obliko financiranja, kadar govorimo o obvladovanju tveganja neplačil in izboljšanja likvidnosti.

Poleg odkupa terjatev, ki omogoča prodajo vseh nezapadlih terjatev, poznamo tudi faktoring. Faktoring velja za dolgoročno obliko financiranja podjetja. Omogoča financiranje vseh terjatev do 1 ali več kupcev ter se izvaja dlje časa. Faktoring oz. factoring poleg financiranja v sorazmerno kratkem času, vključuje še dve storitvi. Imenujemo ju preverba bonitetne ocene in zavarovanje terjatev.

Več o odkupu terjatev in faktoringu si lahko preberete v prispevku “Likvidnost podjetja je mogoče izboljšati s pomočjo prodaje terjatev”.

V prispevkih “Likvidnost podjetja je mogoče izboljšati s pomočjo prodaje terjatev” in “Zakaj se odločiti za odkup terjatev brez regresne pravice” si lahko preberete več o odkupu terjatev in faktoringu.

Obenem lahko za faktoring trdimo, da gre za celovito rešitev za obvladovanje tveganj neplačil. Več bomo o preverbi bonitetne ocene obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjih pisali v naslednjem poglavju.

Preverba bonitetne ocene zmanjšuje tveganje neplačil v poslovnem okolju

bonitetne-ocene

Pomembno je, da se podjetja zavedajo, da lahko zmanjšajo tveganje za plačilno nedisciplino v zgodnji fazi posla na način, da preverijo bonitetne ocene vseh svojih obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev.

S preverbo bonitetne ocene podjetje pridobi celovito sliko o poslovanju partnerja. S pomočjo pridobljenih podatkov je mogoče oceniti tveganje poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem in se na podlagi tega odločiti kakšne pogoje plačila odobriti lastnim kupcem in se ob tem ustrezno zavarovati.

Vas zanima več o bonitetah? Vabljeni k branju prispevkov “Kaj so bonitete podjetij in kako poteka izračun bonitete podjetij” in “Katere bonitetne informacije vam povedo največ o drugih podjetjih

V dobi pospešene digitalizacije je mogoče preveriti bonitetno oceno v priročni in uporabniško prijazni bonitetni aplikaciji EBONITETE.SI. Omenjena aplikacija vsebuje vse bonitetne informacije na enem mestu, ki se jih lahko preveri le v nekaj sekundah.

Podjetja se dandanes zavedajo pomembnosti preverbe ocene tveganja poslovanja z izbranimi poslovnimi partnerji. S preverbo poslovanja poslovnega partnerja pridobijo informacijo o tem, ali njihov poslovni partner velja za finančno zanesljiv gospodarski subjekt. Vsled tega se podjetje lažje odloča glede sodelovanja s poslovnim partnerjem.

Na tem mestu poudarjamo pomembnost preverbe bonitete kupca, kar bi moralo biti prvo opravilo vsakega poslovneža še preden z njim vstopi v nov posel. Preverba bonitete omogoča zmanjšanje tveganja poslovanja in s tem tudi tveganja, da podjetje za prodano blago in/ali storitve ne bi prejela plačila po datumu valute ali to, da do plačila nikoli ne bi prišlo.

Tekom prispevka smo ugotovili, kakšni so zakonski plačilni roki za gospodarske subjekte in ugotovili, da so plačilni roki že v osnovi nesorazmerno dolgi, kar podjetjem povzroča neravnovesje denarnih tokov in težave z likvidnostjo. Dodatno pa smo ugotovili, da je pojav plačilne nediscipline, ki velja za posledico dolgih plačilnih rokov, pereč problem v slovenskem pa tudi tujem poslovnem okolju. 

Viri:

1- Pogovor o SEO optimizaciji z Urška Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si (xn--matijazajek-ohc.com)

2 – Pogovor o spletni optimizaciji z Urško Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si

3 – Kako pravočasno prepoznati neplačnike?

4 – Zakaj je bonitetna ocena podjetja pomemben kazalnik uspešnosti podjetja

5 – Dostop do pomembnih vsebin v povezavi z javnimi razpisi

6 – Veste, kako so poslovali vaši poslovni partnerji v letu 2021?

7 – SEO optimizacija strani prvafina.si & ebonitete.si (seo-praktik.si)

8 – Kaj je spletni marketing in kako ga izvajamo na www.ebonitete.si in www.prvafina.si